• انجام پرو‍ژه‌های دانشجویی مهندسی برق و کامپیوتر

    ترجمه متون تخصصی

    ADS, C++, CircuitMaker, CodeVisionAVR, EWB, LabVIEW, MATLAB, MAX+PLUS II, ModelSim, OrCAD, Protel DXP, Proteus, SIMULINK, VHDL, Neural Networks, Fuzzy Logic, Signal Processing, Image Processing,...

     

    پرو‍ژه‌های آماده       سفارش پروژه و ترجمه

  • تدریس خصوصی نرم‌افزار مهندسی برق و کامپیوتر

     

    ADS, C++, CircuitMaker, CodeVisionAVR, EWB, LabVIEW, MATLAB, MAX+PLUS II, ModelSim, OrCAD, Protel DXP, Proteus, SIMULINK, VHDL, Neural Networks, Fuzzy Logic, Signal Processing, Image Processing,...

     

    سفارش تدریس

  • دعوت به همکاری در انجام پروژه

     

    VHDL, C++, Cisco Packet Tracer, GNS3, Visual Basic, C#.Net, ASP.Net, Assembly, VB.Net, Delphi

     

    همکاری با ما