پرینت

کنترل پیشبین مبتنی بر مدل در سیستم های وقایع گسسته MPC on Discrete Event Systems

منتشر شده در دانلود پاورپوینت

 

کنترل پیشبین مبتنی بر مدل در سیستم های وقایع گسسته  MPC on Discrete Event Systems

 

مقدمه ای بر سیستم های وقایع گسسته

دلیل معرفی سیستم های وقایع گسسته

مثالهایی از انواع سیستم های وقایع گسسته

مدلسازی سیستم های وقایع گسسته

معرفی انواع روشهای مدلسازی سیستم های وقایع گسسته

مقایسه انواع روشهای مدلسازی

ارائه مثالهایی از مدل های پرکاربرد در مدلسازی سیستم های وقایع گسسته صنعتی و بیولوژیکی

کنترل پیشبین مبتنی بر مدل در سیستم های وقایع گسسته

بیان تفاوت مفاهیم کنترلی در سیستم های وقایع گسسته

شرح نحوه اعمال کنترل پیشبین برروی انواعی از مدلهای ارائه شده

مقایسه الگوریتم یادگیری تقویت شده با کنترل پیشبین مبتنی بر مدل

کاربرد الگوریتم یادگیری تقویت شده در سیستم های وقایع گسسته

 

 

قیمت: 18000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید.