پرینت

مقدمه ای بر شبکه های عصبی مصنوعی (قسمت سوم)

منتشر شده در شبکه‌های عصبی

تناظر بين شبکه عصبی و شبکه مصنوعی

در شبکه های عصبی مصنوعی که بر مبنای شبکه های بيولوژيکی به وجود آمده اند، سعی شده است رفتار نرون های بيولوژيکی شبيه سازی شود. تا اين شبکه های مصنوعی بتوانند گوشه ای از توانايی های مغز انسان را انجام دهند. سرعت سوئيچينگ نرون های بيولوژيکی در حدود 1ms است ولی سوئيچينگ، در کامپيوترهای امروزی به حدود چند دهم نانو ثانيه رسيده است. اگرچه نرون های بيولوژيکی از نرون های مصنوعی که توسط مدارهای الکتريکی ساخته می شوند، بسيار کندتر هستند (حدود ده ميليون بار)، اما عملکرد مغز، خيلی سريع تر از يک کامپيوتر معمولی است. علت اين پديده، بيشتر به خاطر ساختار کاملا موازی نرون ها می باشد. و اين بدان معنی است که تمام نرون ها بصورت همزمان کار می کنند و پاسخ می دهند. شبکه های عصبی مصنوعی که مدل سازی شده اند نيز دارای ساختار موازی هستند. ولی در پياده سازی آنها همزمان سازی تمام نرون های يک شبکه گسترده، کاری دشوار است. امروزه برای تحقق هر چه بيشتر اين امر، شبکه های عصبی را توسط پردازشگرهای موازی، سيستم های نوری و تکنولوژی VLSI پياده سازی می کنند.

در جدول زیر پارامترهای شبکه عصبی بيولوژيکی، با پارامترهای متناظر آن در شبکه عصبی مصنوعی آمده است.

 

 

Artificial Neural Network

Biological Neural Network

Neuron

Soma

Input

Dendrite

Output

Axon

Weight

Synapse

You have no rights to post comments