پرینت

مقدمه ای بر شبکه های عصبی مصنوعی (قسمت پنجم)

منتشر شده در شبکه‌های عصبی

ساختار شبکه های عصبی مصنوعی

شبکه های عصبی مصنوعی در اندازه ها و شکل های متفاوتی (حسب کاربرد) ساخته می شوند. اما يکی از وجوهی که در تمامی اين ساختارها مشترک می باشد، اين است که هر نرون ورودی های مختلف، و فقط دارای يک خروجی دارد. در يک شبکه عصبی مصنوعی، خروجی يک نرون در يک لايه، بايد به ورودی تمام نرون های لايه بعدی متصل باشد. تعداد نرون های لايه ورودی به اندازه تعداد ورودی ها، و تعداد نرون های لايه های ميانی دلخواه، و تعداد نرون های لايه خروجی به اندازه تعداد الگوهايی می باشد که قرار است از هم تفکيک شوند. شبکه های عصبی مصنوعی ممکن است دارای فيدبک و تاخير نيز باشند.

 

در شکل زیر يک شبکه عصبی مصنوعی به نمايش در آمده است.

 

You have no rights to post comments